Naturreservat Rissne ängar
Sammandrag av Linda Elmqvist som är projektansvarig för kommande Naturreservat

Det politiska uppdraget:

Kommunfullmäktige (KF) ger i budget 2023 uppdrag till Stadsmiljö- och tekniska nämnden (STN) att: Skydda och bevara Rissne ängars natur-, kultur- och rekreativa värden genom att inrätta ett naturreservat över Rissne ängar.

Ett naturreservat innebär:

Enligt 7 kapitlet i miljöbalken får en kommun förklara ett mark- eller vattenområde som naturreservat i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet. Naturreservat är en långsiktig skyddsform som ger ett utökat skydd för värdefull natur och sällsynta arter. Kommunen får endast helt eller delvis upphäva beslut, eller meddela dispens från föreskrifter om det finns synnerliga skäl. (Synnerliga skäl = stark juridisk rättsform). Syftet med att bilda naturreservat är ofta (som i detta fall) en kombination av att bevara biologisk mångfald och att säkra människors tillgång till attraktiva områden för rekreation, friluftsliv och andra naturupplevelser. För naturreservatet tas föreskrifter fram. Föreskrifterna är områdesspecifika bestämmelser för vad som tillåts och inte inom naturreservatet.

Koloniområdets betydelse som del av naturreservat:

Staden ser att koloniområdet ger grund för och stöttar viktiga värden så som rekreativa- och biologiska värden. Området bidrar till att stärka sambandet för vissa blommande arter och pollinerare. Koloniområdet är en viktig del av strövområdet Lötsjöstråket. Genom en egen, tydlig karaktär bidrar det till höga upplevelsevärden (som kulturmiljö) för dem som rör sig i området.

Avsikten med föreskrifter för koloniföreningens område:

I samband med framtagande av föreskrifter och skötselplan relateras dessa till föreningens stadgar och skötselregler så att verksamheten i stort inte behöver ändras. Genomlysning av detta pågår. Staden avser involvera föreningen under samrådsperioden.

Så här ser processen fram till beslut ut:

Mars-Maj: Framskrivning av beslutshandlingar inför samråd innehållande reservatssyfte, föreskrifter, utvecklings- och skötselplan för området

Juni: STN fattar beslut om samråd

Juni-September: Samrådsperiod

Oktober: Justeringsarbete

November: Färdiga handlingar för beredning inför beslut i Kommunfullmäktige

Februari 2025: Kommunfullmäktige fattar beslut om att inrätta naturreservat

Staden vill gärna föra dialog med föreningen på detta sätt:

Föreningens stadgar och ordningsregler beaktas i framtagande av föreskrifter. Ett avstämningsmöte arrangeras med föreningens styrelse under samrådsperioden. Under samrådsperioden blir föreningen informerad, får del av handlingarna och har möjlighet att lämna samrådssynpunkter. Ett ytterligare möte kan eventuellt äga rum i samband med föreningens sommarmöte i augusti.

2024-04-30Trafik och parkeringsregler i Duvbo

Hela Duvbo/Hästhagen kommer att ha ett generellt parkeringsförbud från den 15 januari 2024. Det innebär att det enbart är tillåtet att parkera på de gator där parkeringsskyltar visar var det är tillåtet.

Mer information finns på Sundbybergs stads webbplatsPARKERING FÖRBJUDEN

Parkering på vägar och gångar i området är helt förbjudet. 
Det är endast tillåtet att åka in i området med bil om man har anledning
att lasta av eller hämta.
Observera också att det inte är tillåtet att parkera på torget vid gula boden under dagtid. Parkering får endast ske kvällstid (från kl 18) till följande morgon (kl 09.00). Parkera inte i vändplanen.
Det finns fem p-platser vid infarten till området. I övrig ska parkering ske
på gatan i Duvbo och det gäller även gäster på området. Parkeringsplatser finns även på Kyrkogårdsvägen infart från Eriksvägen.TRÄDGÅRDSAVFALL

Trädgårdsavfall lämnas till lämplig återvinningscentral som tar emot kompost. Inget avfall kan lämnas på koloniområdet och det är förbjudet att lämna säckar med avfall vid kommunens papperskorg utanför området.
Hushållssopor tar var och en med sig när man lämnar sin kolonilott.
Det är förbjudet att lämna sopor på  eller utanför koloniområdet, 

ÅTERVINNINGSCENTRALER
Det planeras för en Returpark i Rissne och inom några år kommer Sundbyberg att få en ny modern återvinningscentral. Tills dess kan vi lämna trädgårdsavfall på GROVAVFALLSPUNKT Valkyriavägen. Se nedan.

För dig som bor i Sundbyberg finns fem återvinningscentraler i norra Storstockholm och fem inom Stockholm att välja mellan.

Mer information om återvinninscentraler på Sundbybergs Avfall & Vatten

(Sbg kommun hänvisar till exempel till Görväln i Järfälla som är närmaste återvinningscentral. )

Vid Bromma ÅVC kostar det 750 kronor för varje besök oavsett hur lite eller mycket säckar man har med sig!
Mer info om återvinning finns på Sundbyberg Avfall & Vatten

GROVAVFALLSPUNKT 

på Valkyriavägen 1 i Rissne välkomnar man numera (maj 2022) 
även  trädgårdsavfall, allt utom impregnerat virke.

Välkommen till vår Grovavfallspunkt på Valkyriavägen 1 i Sundbyberg. 
Denna anläggning är ett komplement till Returpunkt Sundbyberg. Större grovavfall som du inte kan lämna på Returpunkten på Landsvägen 62, kan du som bor i Sundbyberg lämna här.
Öppettider: må-to: 16-20, fre: 12-16, lö-sö: 11-14

https://www.sorab.se/hushall/vara-anlaggningar/grovavfallspunkt-valkyriavagen-sundbyberg/
,,,,ADRESSÄNDRING

Koloniföreningen har bestämt att stänga postbox-adressen och i stället sätta upp en postlåda vid koloniområdet. Box-adressen kommer att stängas den 30/11 2021 och postadressen ändras då till:
Sundbybergs Koloniträdgårdsförening, Oskarsvägen 38, 172 76 SUNDBYBERG